Koolieelse lasteasutuse ja lapsehoiu kulude vanema kaetava osa määra ja tasumise korra muutus

Divider

26.12.2022 jõustus Saku Vallavolikogu määruse “Koolieelse lasteasutuse ja lapsehoiu kulude vanema kaetava osa määr ja tasumise kord“, muutus § 3 lg 3, mille järgi vanem vabastatakse kohatasu maksmise kohustusest perioodil, mil lasteasutus on vallavalitsuse korraldusega suletud.

https://www.riigiteataja.ee/akt/423042021013?leiaKehtiv