Õppeaasta eesmärgid

Divider

ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ SUUNAD 2021/ 2022 õa.

1. Arengu- ja kasvukeskkonna arendamine läbi mängu, õuesõppe, tervis- ja keskkonnahoiu.

Mäng –
siseõpe: õpetajate koolitus, laste ja õpetajate ühislooming, lavastused ja näitused; lavastusmängude sisu rikastamine laste enda loominguga; koosmäng õpetajaga, väärtuste kujundamine mängu kaudu; laste mängu vaatlus;
  • Mänguteemaline projekt
  • „Oskuste õppe“ rakendamine
  • Õuesõppepäev mitmekesiste õuetegevustega
Näitused: sügisnäitus; „104 soovi Eestimaale“; „Taaskasutuskunst“; laste loomingu näitus liikumis-, ronimis- ja mänguvõimaluste rakendamine õuealal
Loodushoid –

siseõpe; prügi sorteerimine, taaskasutus; talgunädal;

loodusprojektide sidumine lugude, juttude ja mänguliste tegevustega õues

KIK-i projekti loodusõppeprogrammis osalemine (koolieelikud);

lasteaia õueala puude tundmaõppimine lõimitud õppetegevuste kaudu;

Tervishoid –

vaimne ja füüsiline tervis – liikumise, tervise ja spordi teema-aasta tegevussuunad                           

õuesõppemängud ja -tegevused;

liikumistegevuste mitmekesistamine;

igapäevane õuesviibimine;

ühisürituste läbiviimine võimalusel õues      

2. Lastevanemate töösse kaasamine läbi arenguvestluste, õppekava tutvustamise, pereürituste ja ühise aja kaudu.

Arenguvestlused

hajutatud aastaringne arenguvestluste kava;

uue lapse kaardi kasutamine tulemuslikuma koostöö huvides;

Õppekava –

tutvustamine lastevanemate koosolekutel ja arenguvestlustel, pereürituste ja ühise aja kaudu;

lastevanemate kaasamine rühmade töösse kõikvõimalikel neile sobilikel viisidel;