Õppeaasta eesmärgid

Divider

ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ SUUNAD 2023/24 õa.

1. Arengu- ja kasvukeskkonna arendamine läbi mängu, õuesõppe, liikumise ja keskkonnahoiu.

Mängulise projektõppe läbiviimine liikumise, õuesõppe, tervis-ja loodushoiu lõimitud tegevuste ning Sakuloo* kaudu.

Toetavad tegevused:

  • laste ja õpetajate ühislooming, koosmäng, koostöine õppimine
  • loodusprojektide sidumine mänguliste tegevustega
  • 1x kuus matk või pikem jalutuskäik
  • õuesõppepäev mitmekesiste õuesõppetegevustega
  • igapäevane õuesviibimine
  • KIK-i projekti loodusõppeprogrammis osalemine (koolieelikud)
  • taaskasutus
  • vaimse ja füüsilise tervise toetamine lähtudes kuu teemast:

september – liikumiskuu; oktoober – vaimse tervise kuu; november – märkamise ja heaolu kuu; detsember – puhkuse ja une kuu; jaanuar – tervisliku toitumise kuu; veebruar – talispordikuu; märts – vitamiinikuu; aprill – südamekuu; mai – keskkonna/ õuesõppekuu; juuni, juuli, aug. – turvalised ja tegusad suvekuud

*Sakuloos käsitletavad objektid: iga rühm tutvub kord kuus ühe Sakuloo-teemalise objektiga koha    peal. Loend: Saku park, mõis/ vallamaja, raamatukogu, kool, Saku 100 aasta mets, tervisekeskus, kirik, jäätmejaam, kauplused, kohvik „Ukas“.

Näitused: septembris sügisnäitus rühmade terrassidel; oktoobris „Värvid“  veebruaris „Kaunis paik Eestimaal“; märtsis „Taaskasutuskunst“; mais „Laste loomingu näitus“

2. Lastevanemate töösse kaasamine läbi arenguvestluste, õppekava tutvustamise, pereürituste ja ühise aja kaudu.
Arenguvestlused

hajutatud aastaringne arenguvestluste kava; vestluse aluseks kirjalikult koostatud arengukaart ja koolieelsetel rühmadel koolivalmiduskaart;

uue lapse kaardi kasutamine tulemuslikuma koostöö huvides;

Õppekava –

tutvustamine lastevanemate koosolekutel ja arenguvestlustel, pereürituste ja ühise aja kaudu;

lastevanemate kaasamine rühmade töösse kõikvõimalikel neile sobilikel viisidel;